De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) kent één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast hebben één of meerdere locaties een medezeggenschapsraad.

VSO Deventer heeft, samen met het W.H. Suringarcollege in Eefde een medezeggenschapsraad. MR In de MR van VSO Deventer en het W.H. Suringarcollege worden alle zaken besproken die van direct belang zijn voor de beide scholen. Te denken valt aan het schoolbeleid, het schoolplan en de schoolgids. Verder overlegt de MR met de directie over bijvoorbeeld vakantieroosters, lestijden, lesmethodekeuzes en ouderinzet.
Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar (m.u.v. persoonsgebonden onderwerpen), waardoor u kunt meeluisteren wat er besproken wordt. Via de MR-leden kunt u ook onderwerpen aandragen. De MR wordt gevormd door een personeelsgeleding en een oudergeleding. Het streven is om in beide geledingen evenveel vertegenwoordigers te hebben.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
De GMR is dé plek om invloed uit te oefenen op het beleid van de stichting. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn zowel medewerkers als ouders vertegenwoordigd. Samen vormen zij een belangrijke gesprekspartner voor het college van bestuur. Dat de belangen groot zijn blijkt uit de wettelijke taken die de GMR heeft, denk bijvoorbeeld aan advies of instemming geven over financiën, strategisch beleid of het bestuursformatieplan. Kortom alle onderwerpen die meerdere scholen van de stichting aangaan behoren tot het aandachtsgebied van de GMR.

GMR nieuwe stijl:
We zijn gestart met initiatieven om te komen tot een nog meer gedragen vorm van medezeggenschap binnen de stichting. Hierdoor wordt het werk van de GMR nog interessanter. De voorzitter van de GMR stelt samen met het bestuur de agenda vast, naast de wettelijk bepaalde onderwerpen kan de GMR ook zelf items agenderen. De GMR wordt samengesteld uit ouders en medewerkers van de diverse scholen, het lidmaatschap van de GMR hoeft niet te worden gecombineerd met het lidmaatschap van een MR, dit mag uiteraard wel.

Praktisch:
De GMR vergadert ca. vijf keer per jaar met het college van bestuur, twee keer per jaar schuiven twee leden van de raad van toezicht aan. De vergaderingen worden aan het einde van de werkdag gepland.