Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs:
Het onderwijsaanbod op locatie Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo bb/kb. De bedoeling is dat de leerlingen in het vierde leerjaar deelnemen aan het centraal examen (CE). Daartoe volgt de school het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Leerlingen die willen doorstromen naar het mbo en geen vmbo-diploma hebben of kunnen halen, kunnen het onderwijsprogramma volgen van de entreeopleiding van ROC Aventus. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).
Leerlingen die een hoger niveau volgen, krijgen onderwijs via IVIO en kunnen daarmee tevens aan het centrale eindexamen deelnemen.


Uitstroomprofiel Arbeid

Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid volgen de entreeopleiding van ROC Aventus. Deze opleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot (beroeps)vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).

Drie onderwijspakketten

PTD & PTA 
In de onderbouw werken we aan de zogenoemde kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten weten en kunnen. Aan het einde van het tweede leerjaar van het vmbo wordt een keuze voor een leerweg gemaakt. De leerlingen uit alle beroepsgerichte leerwegen maken dan ook een keuze voor een profiel. De leerling volgt het programma Toetsing en Doorstroming voor de onderbouw van VSO Deventer. Voor de bovenbouw volgt de leerling het PTA voor de bovenbouw van het Etty Hillesum Lyceum. Het PTA is een document waarin aangegeven staat welke stof op welk moment door de docent wordt getoetst. Het is voor de leerling een belangrijk document waarin hij vaak zal kijken om te zien aan welke eisen hij moet voldoen bij een bepaalde toets. Leerstof die niet wordt beschreven in het PTA, mag geen onderdeel zijn van een schoolexamentoets. Zowel het PTD al het PTA zijn gebaseerd op de einddoelen van het Voortgezet Onderwijs als vermeld in de verschillende lesmethodes.
In leerjaar 3 en 4 lopen leerlingen stage. De periode en het aantal dagen is afhankelijk van profiel en niveau. De stageplaatsen worden door de leerlingen zelf geregeld. Het betreft een snuffelstage.

Verbrede brugklassen
Om bovengenoemde aanpak mogelijk te maken werken wij met zogenaamde verbrede brugklassen.
Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 is er sprake van minimaal 2 niveaus per klas (basis/ kader en/ of TL/HAVO/VWO).
Hierdoor wordt een vroegtijdige keuze voor een leerroute voorkomen. Ook in het derde leerjaar wordt er gewerkt met meerdere niveaus in één klas.

IVIO@school modules
Voor de niveaus die niet in het pakket van de school zijn opgenomen kan een IVIO-module worden ingekocht.

Entree-opleiding
MBOniveau 1> Leerlingen die willen doorstromen naar het mbo en geen vmbo-diploma hebben of kunnen halen, kunnen – met pedagogische- en didactische ondersteuning vanuit VSO Deventer – het onderwijsprogramma volgen van het mbo niveau 1, de entreeopleiding van ROC Aventus.
De Entree-opleiding is een erkende leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg.
De leerlingen sluiten af met een examen. Het diploma geeft toegang tot niveau 2 of 3 van het MBO

Weekplanner

Iedere leerling krijgt op maandagochtend de weekplanner aangereikt van de mentordocent. Op de weekplanner staan de individuele planning van de lesstof en eventuele toetsen vermeld die de leerling aan het eind van de schoolweek gemaakt moet hebben. Het gaat hierbij om tenminste de lesstof van de kernvakken. De weekplanner is de vertaling van de didactische doelen die in het OPP van iedere leerling afzonderlijk staan vermeld. Deze leerstof wordt verdeeld over het resterende aantal weken en opgenomen in de weekplanner.