Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs:
Het onderwijsaanbod op locatie Deventer richt zich op het uitstroomniveau vmbo bb/kb. De bedoeling is dat de leerlingen in het vierde leerjaar deelnemen aan het centraal examen (CE). Daartoe volgt de school het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Leerlingen die willen doorstromen naar het mbo en geen vmbo-diploma hebben of kunnen halen, kunnen het onderwijsprogramma volgen van de entreeopleiding van ROC Aventus. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).

Uitstroomprofiel Arbeid

Leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid volgen de entreeopleiding van ROC Aventus. Deze opleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot (beroeps)vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. De leerlingen doen het examen bij ROC Aventus, maar volgen de lessen op VSO Deventer (extraneus).

Vier onderwijspakketten

1. PTA school van herkomst
De leerlingen volgt het programma toetsing en afsluiting van de school van herkomst als de verwachting is dat hij of zij binnen een periode van drie maanden weer terug gaat naar de school van herkomst.

2. PTD & PTA (waaronder de (pre)Entreeopleiding)
De leerling volgt het programma Toetsing en Doorstroming voor de onderbouw van VSO Lochem. Voor de bovenbouw volgt de leerling het PTA voor de bovenbouw. Zowel het PTD al het PTA zijn gebaseerd op de einddoelen van het Voortgezet Onderwijs als vermeld in de verschillende lesmethodes. Indien nodig wordt bijles verzorgd door “Toptutors.nl”.

3. IVIO@school modules
Gelijk aan arrangement 2, maar voor één of meer theorievakken die niet in het pakket van de school zijn opgenomen, kan een IVIO-module worden ingekocht.

4. Voorbereiding op plaatsing V(S)O in de regio
Voor leerlingen die in staat zijn het onderwijs te volgen op een (reguliere) school in de regio worden afspraken gemaakt met zowel Pactum als de ontvangende school voor plaatsing. Dit kan zijn om (extraneus) deel te nemen aan examens.

Weekplanner

Iedere leerling krijgt op maandagochtend de weekplanner aangereikt van de mentordocent. Op de weekplanner staan de individuele planning van de lesstof en eventuele toetsen vermeld die de leerling aan het eind van de schoolweek gemaakt moet hebben. Het gaat hierbij om tenminste de lesstof van de kernvakken. De weekplanner is de vertaling van de didactische doelen die in het OPP van iedere leerling afzonderlijk staan vermeld. Deze leerstof wordt verdeeld over het resterende aantal weken en opgenomen in de weekplanner.

Weekkaart

Bij de start van iedere schoolweek bespreekt de mentordocent een werkpunt met de leerling. Alle leerkrachten geven een beoordeling op het gedrag en de werkhouding gericht op het werkpunt. De groepsleiding en ouder(s) ontvangen wekelijks de ingevulde weekkaart. Daardoor kunt u de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind volgen.